Personvern

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til en person. I denne personvernerklæringen kan du lese om hvilke personopplysninger UNITE Global AS (i det følgende også omtalt som «UNITE», «vi» eller «oss») er behandlingsansvarlig for. 

Vi er opptatt av ditt personvern og behandler personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Gjeldende regelverk inkluderer, men er ikke begrenset til, Forordning (EU) 2016/679 (“GDPR”), personopplysningsloven og tilhørende forskrifter.  

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan UNITE behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. 

Når vi behandler personopplysninger  

Hvem vi behandler personopplysninger om 

Denne personvernerklæringen gjelder vår behandling av personopplysninger om følgende personer i følgende situasjoner: 

 1. Personer som bruker nettsiden www.unite-global.com
 2. Kontaktpersoner hos banker og virksomheter som har henvendt seg til oss 
 3. Personer som er involvert i transaksjoner som gjennomføres ved bruk av tjenester fra oss 
 4. Personer som abonnerer på nyhetsbrev og annen form for informasjon, invitasjon til seminarer og arrangementer mv.
 5. Kontaktpersoner hos våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere
 6. Våre ansatte
 7. Personer som har søkt jobb hos oss, eller som er oppgitt som referanse i forbindelse med jobbsøknader
 8. Personer som har sendt oss en henvendelse.

 

Behandlingen er begrenset til formålet 

Avhengig av formålet ovenfor kan det være behov for å behandle ulike personopplysninger, så som navn, telefonnummer, e-post eller annen adresse. Det kan også være aktuelt å behandle annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte, så som informasjon om IP- adressen du kommuniserer fra. For ansatte og jobbsøkere kan det også være nødvendig å behandle personnummer, CV, vitnemål, attester, navn og kontaktdetaljer på referanser mm. 

Vår behandling av personopplysninger vil alltid være strengt begrenset til det som er nødvendig for å oppnå formålet.  

Dersom det ikke foreligger annet behandlingsgrunnlag, vil behandlingen baseres på samtykke fra de registrerte (GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a).  

 

Særlig om betalingsoppdrag  

UNITE behandler personopplysninger for å kunne utføre betalingsoppdrag på en sikker og hensiktsmessig måte, i tråd med avtalen med våre samarbeidende banker og gjeldende lovgivning. Behandling av personopplysninger skjer kun når vi har saklig behov for dette, og kun i det omfang som kreves for å oppfylle formålet.   

Hvilke type personopplysninger som behandles i forbindelse med betalingsoppdraget vil variere med oppdragets omfang og karakter. I alle tilfeller behandler vi navn på involverte parter i transaksjoner, kontaktpersoner hos involverte banker og virksomheter, adresse (post- og epostadresse), samt telefon-nummer.  Vi behandler personnummer og identifikasjonspapirer til involverte parter og/eller noen som opptrer på partenes vegne der dette er nødvendig for å bekrefte deres identitet. Vi kan også behandle personopplysninger som omfattes av informasjon i den konkrete transaksjonen og om involverte parter i denne, samt andre opplysninger som er nødvendig for å utføre oppdraget.   

Det vil i det vesentligste være bankene vi samarbeider med som gir oss personopplysningene. Vi kan i enkelte tilfeller også innhente slike opplysninger fra andre, som for eksempel andre involverte parter i transaksjonene, offentlige myndigheter og offentlig tilgjengelige kilder.  

Det rettslige grunnlaget for UNITE´s behandling av personopplysninger er normalt at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale om betalingstjenester, jf GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b, eller at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som vi er underlagt, jf GDPR art. 6 nr. 1 bokstav c, herunder i forbindelse med gjennomføring av tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, samt de til enhver tid gjeldende nasjonale og internasjonale sanksjonsbestemmelser.  

Behandlingen vil også kunne begrunnes i en interesseavveining mellom de berettigede interessene som forfølges av UNITE og de grunnleggende interessene til de registrerte, jf GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. Eksempelvis gjelder dette når den registrerte er involvert i en transaksjon som behandles av UNITE, og hvor den registrerte ikke er direkte part i en avtale med UNITE. I den grad vi baserer vår behandling på en slik interesseavveining vil vår strenge taushetsplikt uansett redusere de eventuelle personvernulempene som behandlingene kan medføre.  

Konsekvensen av at UNITE ikke får de nødvendige opplysningene kan være at vi ikke vil være i stand til å utføre betalingsoppdraget.   

 

Behandlingsansvarlig- kontaktinformasjon 

UNITE er behandlingsansvarlig for personopplysninger når vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. For spørsmål eller annet i forbindelse med vår behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med oss, og vi vil svare deg uten ugrunnet opphold. 

 

Kontaktinformasjon til UNITE er: 
Unite Global AS (Organisasjonsnummer: 914 424 127) 
Adresse: Rektor Østbyes gate 2, 1604 FREDRIKSTAD, Norge 
Epost: personvern@unite-global.com  
Personvernombud: Emil Lunde Wiik, Legal Counsel 
Telefon: +4769595100 

 

Hvem vi deler personopplysninger med 

Våre leverandører av tjenester for IT, rekruttering, økonomi, lønn og annen virksomhetsstøtte vil kunne ha tilgang til personopplysninger dersom personopplysninger er lagret hos leverandøren eller på annen måte er tilgjengelig for leverandøren i henhold til avtale med oss. Leverandørene opptrer i så fall i henhold til en databehandleravtale og under vår instruks. Leverandøren kan bare benytte personopplysningene for de formålene vi har bestemt og som er beskrevet i denne personvernerklæringen.  

I den utstrekning det er nødvendig for å utføre betalingsoppdraget, og det er tillatt iht. gjeldende rett, vil vi overføre/utlevere personopplysninger til andre involverte parter i transaksjonen, leverandører, samarbeidspartnere eller offentlige organer.  

Vi utleverer aldri personopplysninger der dette vil være i strid med lovbestemt eller avtalt taushetsplikt. 


Markedsføring 

Vi vil ikke behandle personopplysninger for markedsføringsformål med mindre vi har innhentet uttrykkelig samtykke til dette eller det foreligger et eksisterende kundeforhold. Opplysningene som behandles for dette formålet omfatter blant annet navn, e-post, telefon- og mobilnummer, adresse og vurderinger knyttet til mulige interesseområder.  

Mottakere av nyhetsbrev eller annen markedsføring kan enkelt melde seg av tjenesten ved å benytte link som er inkludert i hver enkelt henvendelse. 

Dersom det foreligger et eksisterende kundeforhold vil markedsføringen skje i henhold til markedsføringsloven § 15 (3). I andre sammenhenger bygger markedsføring på særskilt samtykke fra deg, jf. markedsføringsloven § 15 (1) og GDPR artikkel 6 nr. 1 a. 

 

Lagring 

Personopplysninger relatert til betalingstransaksjoner slettes etter 10 års inaktivitet, med mindre det er innhentet samtykke til fortsatt lagring.  

Vi lagrer ellers personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål opplysningene ble samlet inn for. Dersom personopplysningene brukes for flere formål, vil vi beholde opplysningene inntil formålet med den lengste lagringsperioden ikke lengre er aktuelt, men vi vil slutte å bruke opplysningene for det formål med kortere lagringsperiode når denne kortere perioden har utløpt.  

Våre lagringsperioder baseres på virksomhetens behov og vi vil enten permanent anonymisere eller på sikkert vis slette de av dine personopplysninger som vi ikke lenger har behov for eller plikt til å lagre. 

Besøk på våre nettsider 

Informasjonskapsler (Cookies) 

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Noen av informasjonskapslene er nødvendige for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere.  

Retningslinjer for informasjonskapsler 

Unite Global AS («Unite») er eier av nettstedet www.unite-global.com. Nedenfor finner du en oversikt over UNITE sin bruk av informasjonskapsler på nettsiden.  

Informasjonskapsler er små tekstfiler som installeres på datamaskinen din når du går inn på et nettsted eller laster ned innhold derfra. UNITE bruker informasjonskapsler til følgende formål:  

 • For å sikre grunnleggende funksjonalitet på nettstedet  
 • For å tilby påloggings- og abonnementsfunksjonalitet. 
 • For analytiske formål 
 • For markedsførings formål 
    

Hvis du besøker www.unite-global.com installerer vi informasjonskapsler som er nødvendige for å gi grunnleggende funksjonalitet på nettstedet.  I tilfelle vi har mottatt ditt samtykke, vil vi også installere informasjonskapsler for tilleggsfunksjonalitet, inkludert for innlogging og abonnement. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte oss på e-post: personvern@unite-global.com 

UNITE sin bruk av informasjonskapsler reguleres av e-handelsloven § 2-7 b). 

Vi bruker følgende informasjonskapsler på nettstedet www.unite-global.com

Nødvendige informasjonskapsler 

Disse informasjonskapslene er nødvendige for at nettstedet skal fungere og kan ikke slås av i systemene våre. De er vanligvis bare satt som svar på handlinger gjort av deg som utgjør en forespørsel om tjenester, for eksempel å angi personverninnstillinger, logge inn eller fylle ut skjemaer. 

Navn 

Levetid 

wp-settings-1 og wp-settings-time-1 

365 dager 

Analytiske informasjonskapsler  

Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan besøkende samhandler med nettstedet. Vi kan bruke et sett med informasjonskapsler for å samle inn informasjon og rapportere statistikk om bruk av nettstedet.  

Navn 

Levetid 

HubSpot 

180 dager 

YouTube 

24 måneder 

Statistikk fra webserver 

Vi benytter logger fra vår webserver for å generere statistikk over besøk på www.unite-global.com. Denne statistikken gjør at vi kan forbedre informasjonen på nettsiden vår. Informasjonen inneholder forskjellige variabler, som hvilken side du har besøkt, hva du har søkt på i vår søkemotor, dato og tidspunkt for besøk samt teknisk informasjon om enheten din. Webserveren sletter umiddelbart IP-adressene til besøkende. I praksis vil det ikke være mulig å identifisere de besøkende fra de resterende parameterne. Derfor er statistikken anonym. Denne informasjonen kan derfor ikke knyttes til deg som enkeltperson. 

Behandlingsgrunnlaget for generering av anonym statistikk er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle informasjon på våre nettsider. 

Navn 

Levetid 

Google Analytics 

24 måneder 

Informasjonskapsler for markedsføring og sosiale medier 

 Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre annonsene våre mer engasjerende og verdifulle for besøkende på nettstedet. Noen vanlige bruksområder for informasjonskapsler er å velge reklame basert på hva som er relevant for en bruker; for å forbedre rapporteringen av annonsekampanjeresultater; og for å unngå å vise annonser brukeren allerede har sett. 

Navn 

Levetid 

LinkedIn 

30 dager, 731 dager, 30 dager, 1 dag, økt 

Facebook 

Sesjon 

Mailchimp 

365 dager 

Kontaktinformasjon til UNITE: 

Unite Global AS (organisasjonsnummer: 914 424 127) 
Adresse: Rektor Østbyes gate 2, 1604 FREDRIKSTAD, Norge 
E-post: personvern@unite-global.com 
Telefon: +4769595100 

 

Dine rettigheter 

Du har rettigheter i personopplysninger som omhandler deg. Hvilke rettigheter du har, avhenger av omstendighetene.   

Trekke samtykke tilbake: Dersom du har gitt samtykke til å motta nyhetsbrev eller annen markedsføring fra oss, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan avbestille abonnement på denne typen henvendelser ved at vi har inkludert en link til avregistreringsskjema i hver enkelt henvendelse. 

Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, så langt ikke taushetsplikten er til hinder for dette. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.   

Be om retting eller sletting: Du kan be oss om å rette feilaktige personopplysninger vi har om deg, og i noen situasjoner be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg, eller slette dine personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er lovpålagte eller andre tungtveiende grunner for å opprettholde opplysningene, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn.   

Dataportabilitet: I noen tilfeller vil du kunne ha adgang til å få utlevert personopplysninger vi har registrert om deg for å få disse overført i et maskinlesbart format til et annet firma. Dersom det er teknisk mulig vil det i enkelte tilfeller være adgang til å få disse overført direkte til det andre firmaet.   

Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.   

 

Mer informasjon om personopplysninger finner du på Datatilsynets hjemmesider.